سریداربدون فرزند جهت باغ ویلا ومجتمع مسکونی باسوییت رایگان

1/2
سریداربدون فرزند جهت باغ ویلا ومجتمع مسکونی باسوییت رایگان
سریداربدون فرزند جهت باغ ویلا ومجتمع مسکونی باسوییت رایگان

سریداربدون فرزند جهت باغ ویلا ومجتمع مسکونی باسوییت رایگان

نگهبان ساختمان (خدماتی)

تهران
جمهوری
توضیحات

نگهبان باغذا وجای خواب وبیمه حقوق ۳۰۰۰فوری نیازمندیم ___________________________________ سریداربدون فرزند جهت باغ ویلا ومجتمع مسکونی باسوییت رایگان ومصرفی رایگان حقوق ۴۰۰۰فوری نیازمندیم ___________________________________ پرستاراقا وخانم جهت پرستاری کودک وسالمند روزانه وشبانه باغذا وجای خواب حقوق ۴۰۰۰فوری نیازمندیم ___________________________________ کارگرساده جهت کاردرفروشگاه وکارخانه بابیمه وجای خواب حقوق ۳۵۰۰فوری نیازمندیم ____________________________________ نیروخدماتی باجای خواب وغذا حقوق ۳۴۰۰فوری نیازمندیم ____________________________________ دفترمرکزی:مترونواب،بعدمیدان جمهوری،نبش ارومیه شرقی،پ۹۵ط۴واحد۴ ____________________________________ لطفا فقط تماس بگیرید.پیامک پاسخگو نیستیم ________________ ««««««««خانم رضوی»»»»»»

درخواست خرید ملک