آموزش کاربردی مشارکت در ساخت ویژه مشاوران املاک؛ با استاد مهدی توانا