اجرای بتن‌ریزی با مال پروانه به صورت صیقلی

1/2
اجرای بتن‌ریزی با مال پروانه به صورت صیقلی
اجرای بتن‌ریزی با مال پروانه به صورت صیقلی

اجرای بتن‌ریزی با مال پروانه به صورت صیقلی

پیمانکار پیش ساخته (ساختمانی)

تهران
شهرک راه آهن (شهرک گلستان)
توضیحات

اجرای بتن‌ریزی با مال پروانه کف سوله و پارکینگ �اده‌رو پارک زمین فوتبال و سوله‌های پیش ساخته انواع مواد افزودنی الیاف روان کننده پودر سخت کننده رنگی

ثبت نظر