هوشمندسازی گلخانه/گلخانه هوشمند / گلخانه مکانیزه

1/1
هوشمندسازی گلخانه/گلخانه هوشمند / گلخانه مکانیزه

هوشمندسازی گلخانه/گلخانه هوشمند / گلخانه مکانیزه

پیمانکار هوشمند سازی ساختمان (تاسیساتی)

تهران
جمهوری
توضیحات

- هوشمندسازی گلخانه ها برای افزایش بهره وری محصول -کاشت سنسور رطوبت سنج در خاک و سنجش میزان رطوبت و آبیاری طبق رطوبت خاک گیاه -برنامه نویسی برد ها طبق توضیحات درخواستی کارشناس شما -برنامه نویسی ابیاری طبق ساعات درخواستی کارشناس شما -برنامه نویسی درصد رطوبت گلخانه طبق اعلامی کارشناس شما -برنامه نویسی میزان حجم و سی سی آب در هر دوز آبیاری -طراحی سیستم چرخش یکنواخت رطوبت در محیط گلخانه -نمایش آنلاین رطوبت و دمای بخش های مختلف گلخانه

ثبت نظر