خاک ریزی گود برداری مخلوط تخریب در سراسر تهران

1/2
خاک ریزی گود برداری مخلوط تخریب در سراسر تهران
خاک ریزی گود برداری مخلوط تخریب در سراسر تهران

خاک ریزی گود برداری مخلوط تخریب در سراسر تهران

پیمانکار تخریب (ساختمانی)

تهران
دهکده المپیک
توضیحات

خاک ریزی گودبرداری مخلوط تخریب

ثبت نظر