تفاوت سند ملکی و اوقافی

تفاوت سند ملکی و اوقافی

19 آذر 1398

ملکی

تفاوت سند ملکی و اوقافی
در مقالات قبلی در مورد اسناد ملکی و اوقافی توضیح کامل داده شده حال در این مقاله می خواهیم تفاوت بین این دوسند را بگوییم هر سند  ملکی باید به صورت شش دانگ باشد که این شش دانگ می توان در قالب یک جلد و یا بیشتر بوده که تمامی آن شرایط شش دانگ را باید داشته باشد و یا به صورت سهمی که آن نیز در مجموع سهم ها باید به رقم شش دانگ باشد. در هر سند باید همه مشخصات ملک تعریف شده باشد، که در آن حد شرق؛ غرب، جنوب و شمال مشخص شده که به قطعه مجاور و یا خیابان دسترسی داشته یا منتهی گردد. سند هر ملک شناسنامه آن ملک بوده که نام مالک یا مالکین در آن قید شده است. هر سند دارای شماره پلاک ثبتی بوده که این پلاک در اداره ثبت اسناد و املاک دارای سابقه و هویت ملک مورد نظر با آن شماره مشخص می گردد. در هر سند به شماره قطعه اشاره شده که بر اساس نقشه تفکیکی اداره ثبت اسناد و املاک تعریف شده است. در هر سند یک صفحه ملاحظات وجود دارد که حتما باید به آن صفحه مراجعه شود که معمولا نام، شماره پلاک و یا هر گونه اصلاحی در آن قید شده و بسیار مهم می باشد. هر سند توسط اداره ثبت اسناد و املاک صادر می گردد و باید دقت شود که منگوله سند دست نخورده و اوراق آن مربوط به همان سند باشد و به شماره سریال اوراق توجه شود که تمامی شماره سریال ها یکی باشد. هر سند دارای صفحه نقل و انتقال بوده که نام آخرین مالک یا مالکین در آن قید شده است. نقل و انتقال هر سندی فقط در یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور امکان پذیر می باشد.پس اگر غیراز آن انجام شود غیر قانونی و فاقد وجاهت قانونی می باشد سند اوقافی سندی است که به شما اختیار تام نمی دهد و شما باید با اجازه سازمان اوقاف نقل و انتقال دهید و سالانه باید مبلغی را هم به اداره اوقاف پرداخت کنید. اسناد از نظر ارزش و اعتبار با هم متفاوتند مثلا سند های اوقافی نسبت به اسناد شش دانگ دارای ارزش کمتری می باشند . مثلا اداره اوقاف اين زمين ها رو بصورت اقساط ٩٩ ساله به اشخاص ديگر واگذار نموده است و شخصي كه املاك اوقافي را خريداري ميكند ميبايست ساليانه مبلغي را به اداره اوقاف پرداخت كند كه اين مبلغ بسيار ناچيز است مثلا اقساط يا اجاره يك زمين اوقافي ٢٠٠ متري در غرب تهران و ساليانه ٣٠٠ هزار تومان است