فروش اوکازیون باغ با همه امکانات برق . آب . گاز شهری . تلفن . در منطقه ای فوق العاده آرام

1/8
فروش اوکازیون باغ با همه امکانات برق . آب . گاز شهری . تلفن . در منطقه ای فوق العاده آرام
فروش اوکازیون باغ با همه امکانات برق . آب . گاز شهری . تلفن . در منطقه ای فوق العاده آرام
فروش اوکازیون باغ با همه امکانات برق . آب . گاز شهری . تلفن . در منطقه ای فوق العاده آرام
فروش اوکازیون باغ با همه امکانات برق . آب . گاز شهری . تلفن . در منطقه ای فوق العاده آرام
فروش اوکازیون باغ با همه امکانات برق . آب . گاز شهری . تلفن . در منطقه ای فوق العاده آرام
فروش اوکازیون باغ با همه امکانات برق . آب . گاز شهری . تلفن . در منطقه ای فوق العاده آرام
فروش اوکازیون باغ با همه امکانات برق . آب . گاز شهری . تلفن . در منطقه ای فوق العاده آرام
فروش اوکازیون باغ با همه امکانات برق . آب . گاز شهری . تلفن . در منطقه ای فوق العاده آرام

فروش اوکازیون باغ با همه امکانات برق . آب . گاز شهری . تلفن . در منطقه ای فوق العاده آرام

خرید و فروش زمین (مسکونی)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ فروش
توافقی
گلستان
محله
6015 متر
توضیحات

امکان کسب نهایی مجوز بومگردی

ثبت نظر