1/2
مغازه ۱۰متر
مغازه ۱۰متر

مغازه ۱۰متر

رهن و اجاره مغازه (تجاری)

8 ماه پیش

مبلغ رهن
50,000,000 تومان
مبلغ اجاره
5,000,000 تومان
تهران
سازمان برنامه جنوبی
10 متر
سال 1400
توضیحات

قسمت از میوه فروشی برای آبگیری