1/1
مجتمع تجاری اداری

مجتمع تجاری اداری

خرید و فروش پاساژ (تجاری)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ فروش
90,000,000,000 تومان
قیمت هر متر
28,125,000 تومان
اصفهان
امیریه
3200 متر
طبقه 4