خدمات بنایی کاشی سرامیک گچ تخریب سنگ کاری افغانی

1/2
خدمات بنایی کاشی سرامیک گچ تخریب سنگ کاری افغانی
خدمات بنایی کاشی سرامیک گچ تخریب سنگ کاری افغانی

خدمات بنایی کاشی سرامیک گچ تخریب سنگ کاری افغانی

پیمانکار بنایی (ساختمانی)

تهران
امام حسین
توضیحات

خدمات بنایی انجام کار کلی کارهای ساختمان انجام کاری کاشی کاری با سایز کوچیک و بزرگ چسبی و دوقابی انجام کاری سرامیک کاری پاساژ کوچیک و بزرگ چسبی و دوقابی انجام کاری سنگ کاری و نما انجام کاری کاشی بین کابینت با سایز و بزرگ چسبی انجام کاری گچکاری لوله کشی آب و فاضلاب در جابجای در سرقت قیرگونی

ثبت نظر