۵۷۰ ملک بر ۲۰ ۱۰۰ متر تجاری

۵۷۰ ملک بر ۲۰ ۱۰۰ متر تجاری

خرید و فروش زمین (مسکونی)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ فروش
38,000,000,000 تومان
قیمت هر متر
66,666,666 تومان
تهران
شکوفه
570 متر
توضیحات

موقعیت عالی یکجا فروش

ثبت نظر