کلیه‌کارهای‌‌گچکاری‌بصورت‌کلی‌وجزیی بامصالح‌‌یابصورت‌دستمزدی‌درتمام‌نقاط‌تهران

1/2
کلیه‌کارهای‌‌گچکاری‌بصورت‌کلی‌وجزیی بامصالح‌‌یابصورت‌دستمزدی‌درتمام‌نقاط‌تهران
کلیه‌کارهای‌‌گچکاری‌بصورت‌کلی‌وجزیی بامصالح‌‌یابصورت‌دستمزدی‌درتمام‌نقاط‌تهران

کلیه‌کارهای‌‌گچکاری‌بصورت‌کلی‌وجزیی بامصالح‌‌یابصورت‌دستمزدی‌درتمام‌نقاط‌تهران

کاشی کاری (ساختمانی)

تهران
جنت آباد شمالی
توضیحات

باسلام. کلیه‌کارهای‌‌گچکاری‌بصورت‌کلی‌وجزیی بامصالح‌‌یابصورت‌دستمزدی‌درتمام‌نقاط‌تهران‌پذیرفته‌میشود.. همچنین‌کلیه‌کارهای‌کاشی‌سنگ‌‌سرامیک‌وموزاییک‌بصورت‌چسبی‌وملاتی نصب‌کاشی‌بین‌کابینت نصب‌وتعویض‌کاسه‌توالت‌ایرانی‌وفرنگی‌بصورت‌حرفه‌ای‌وتضمینی‌پذیرفته‌میشود