تخریب ساختمان

پیمانکار تخریب (ساختمانی)

همدان
محله
توضیحات

تخریب ساختمان به صورت دستیو میکانیمی تخریب داخلی داخلی ساختمان پخش مصالح در طبقات تخریب در کوتاه ترین زمان ممکن و با نیروی کاری در کوتاه ترین زمان ممکن

ثبت نظر