1/8
خانه تاریخی قدیمی
خانه تاریخی قدیمی
خانه تاریخی قدیمی
خانه تاریخی قدیمی
خانه تاریخی قدیمی
خانه تاریخی قدیمی
خانه تاریخی قدیمی
خانه تاریخی قدیمی

خانه تاریخی قدیمی

خرید و فروش کلنگی (مسکونی)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ فروش
2,200,000,000 تومان
قیمت هر متر
2,000,000 تومان
کاشان
محله
1100 متر
توضیحات

خانه قدیمی تاریخی

ثبت نظر