پرند پردیس فردیس کرج بارکردان تهرانسر خاور کامیون

1/1
پرند پردیس فردیس کرج بارکردان تهرانسر خاور کامیون

پرند پردیس فردیس کرج بارکردان تهرانسر خاور کامیون

پیمانکار باربری (خدماتی)

تهران
فرمانیه
توضیحات

سایر حمل و نقل، اسباب کشی و باربری، بسته بندی و چیدمان وسایل، کارگر جا به جایی

ثبت نظر