باربری‌بین‌شهری‌برای‌حمل‌بار‌اثاث‌منزل‌به‌شهرستان

1/1
باربری‌بین‌شهری‌برای‌حمل‌بار‌اثاث‌منزل‌به‌شهرستان

باربری‌بین‌شهری‌برای‌حمل‌بار‌اثاث‌منزل‌به‌شهرستان

پیمانکار باربری (خدماتی)

تهران
گیشا
توضیحات

اسباب کشی و باربری، بسته بندی و چیدمان وسایل، کارگر جا به جایی، حمل نخاله و مصالح ساختمانی

ثبت نظر