نیروی حفاظتی ومراقبتی نگهبان

1/1
نیروی حفاظتی ومراقبتی نگهبان

نیروی حفاظتی ومراقبتی نگهبان

پیمانکار نگهبان محله (خدماتی)

تهران
اقدسیه
توضیحات

به تعدادی نیروی جوان و فعال با حداکثر سن ۴۰ سال و حداقل ۲۵ سال ساکن تهران جهت کار نگهبانی نیازمندیم .