کارگر تاسیساتی اشنا به برق و تاسیسات و موتورخانه

عکس پیشفرض

کارگر تاسیساتی اشنا به برق و تاسیسات و موتورخانه

تاسیسات برقی (تاسیساتی)

تهران
سید خندان
توضیحات

کارگر تاسیساتی اشنا به برق و تاسیسات موتورخانه جهت همکاری شیفت شب با حقوق و مزایا طبق وزارت کار،جهت همکاری در محدوده سید خندان و تایم کاری بعد از ساعت اداری تا صبح قبل از شروع تایم کاری اداری نیازمندیم

درخواست فروش ملک