کاشیکار سرامیک کار گچکار بازسازی

1/2
کاشیکار سرامیک کار گچکار بازسازی
کاشیکار سرامیک کار گچکار بازسازی

کاشیکار سرامیک کار گچکار بازسازی

کاشی کاری (ساختمانی)

تهران
پونک -منطقه-2
توضیحات

انجام کلیه کارهای ساختمانی تخریب وبازسازی بصورت کلی وجزئی کاشیکاری گچکاری سنگ وسرامیک ایزوگام لکه گیری وخرده کاری باکاری تضمینی وقیمت مناسب