گیره اتصال ( برند کلینت ونتا )

1/1
گیره اتصال ( برند کلینت ونتا )

گیره اتصال ( برند کلینت ونتا )

خدمات دیگر (تاسیساتی)

تهران
میرداماد
توضیحات

گيره كامل با پيچ 2/5 mm جنس گالوانيزه كاربرد تاسيسات ساخت