یه زمین حدود۲۲ قصب زیداباد دو نبش لب خیابانه.

یه زمین حدود۲۲ قصب زیداباد دو نبش لب خیابانه.

خرید و فروش زمین (مسکونی)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ فروش
520,000,000 تومان
کرمان
محله
توضیحات

یه زمین حدود۲۲ قصب زیداباد دو نبش لب خیابانه.

ثبت نظر