کفسابی سنگ سابی سنگ شور ساب زن

1/1
کفسابی سنگ سابی سنگ شور ساب زن

کفسابی سنگ سابی سنگ شور ساب زن

پیمانکار کفسابی (ساختمانی)

تهران
تهرانپارس
توضیحات

کفسابی انواع سنگهای ایرانی وخارجی ساب ایتالیای ترمیم سنگهای قدیمی وکهنه ترمیم واز بین بردن جای لک وجای سوختگی سنگ لایه برداری سنگ ویک نواخت شدن سنگ رزین کاری وبتونه کاری جهت پر کردن درزهای خالی نظافت کلی ساختمان ها وراه پله ها ساب پله وپاگرد

ثبت نظر