اجاره بیل مکانیکی تخریب خاکبرداری گودبرداری

1/2
اجاره بیل مکانیکی تخریب خاکبرداری گودبرداری
اجاره بیل مکانیکی تخریب خاکبرداری گودبرداری

اجاره بیل مکانیکی تخریب خاکبرداری گودبرداری

پیمانکار تخریب (ساختمانی)

تهران
تهرانسر مرکزی
توضیحات

تخریب، گود برداری و سازهٔ نگهبان، سایر پیشه و مهارت

ثبت نظر