استا بنا ساختمان صفرتاصد سقف سبک وتیرچه

1/2
استا بنا ساختمان صفرتاصد سقف سبک وتیرچه
استا بنا ساختمان صفرتاصد سقف سبک وتیرچه

استا بنا ساختمان صفرتاصد سقف سبک وتیرچه

پیمانکار بنایی (ساختمانی)

بندرعباس
محله
توضیحات

تمامی کارهای بنایی ساختمان بااکیپ کامل با مصالح یا دستمزدی وکلید تحویل آرماتوربندی بتن ریزی چینی گچکاری کاشیکاری و

ثبت نظر