آجر کاری ،گچ کاری ،خورده کاری نصب چهارچوب،لکه گیری

1/3
آجر کاری ،گچ کاری ،خورده کاری نصب چهارچوب،لکه گیری
آجر کاری ،گچ کاری ،خورده کاری نصب چهارچوب،لکه گیری
آجر کاری ،گچ کاری ،خورده کاری نصب چهارچوب،لکه گیری

آجر کاری ،گچ کاری ،خورده کاری نصب چهارچوب،لکه گیری

پیمانکار بنایی (ساختمانی)

تهران
جنت آباد شمالی
توضیحات

آجر کاری ،گچ کاری ،خورده کاری نصب چهارچوب،لکه گیری ،ایزوگام کاری ،رفع نم دیوار و سقف و غیره انجام میشود.

ثبت نظر