1/1
کانال سازی کولر دریچه هود

کانال سازی کولر دریچه هود

پیمانکار کانال سازی (تاسیساتی)

تهران
کارگر شمالی
توضیحات

ساخت نصب کانال کولرتنظیم هوا ساخت نصب کانال گردچهارگوش ساخت ‌نصب هود صنعتی اشیزخانه انواع دریچه کولراهنی آلومینیومی پلاستیکی کارهای کلی خرده کارهای درتمام نقط تهران

ثبت نظر