مغازه اجاره ايي رودهن ٥٧ متر

مغازه اجاره ايي رودهن ٥٧ متر

رهن و اجاره مغازه (تجاری)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ رهن
20,000,000 تومان
مبلغ اجاره
4,500,000 تومان
دماوند
محله
57 متر
توضیحات

٥٧ كف ٥٠ متر نيم طبقه

ثبت نظر