یک باب مغازه حدود ۱۰ متر مرکز شهر برق تلفن شخصی گاز مشاع

1/3
یک باب مغازه حدود ۱۰ متر مرکز شهر برق تلفن شخصی گاز مشاع
یک باب مغازه حدود ۱۰ متر مرکز شهر برق تلفن شخصی گاز مشاع
یک باب مغازه حدود ۱۰ متر مرکز شهر برق تلفن شخصی گاز مشاع

یک باب مغازه حدود ۱۰ متر مرکز شهر برق تلفن شخصی گاز مشاع

خرید و فروش مغازه (تجاری)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ فروش
1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر
130,000,000 تومان
ساری
محله
10 متر

ثبت نظر