پایدارسازی و بهسازی و مقاوم سازی سازه..نیلینگ

1/2
پایدارسازی و بهسازی و مقاوم سازی سازه..نیلینگ
پایدارسازی و بهسازی و مقاوم سازی سازه..نیلینگ

پایدارسازی و بهسازی و مقاوم سازی سازه..نیلینگ

پیمانکار مقاوم سازی (ساختمانی)

تهران
مرزداران
توضیحات

پایدارسازی گود بهسازی خاک و مقاوم سازی سازه به روش خرپا ,نیلینگ و انکراژ همراه با اکیپ فنی و دستگاه های مورد نیاز نقشه و اجرا سازه نگهبان میکروپایل کریت

ثبت نظر