طراحی سازه ، محاسبات ساختمان، طراح مقاوم سازی

1/2
طراحی سازه ، محاسبات ساختمان، طراح مقاوم سازی
طراحی سازه ، محاسبات ساختمان، طراح مقاوم سازی

طراحی سازه ، محاسبات ساختمان، طراح مقاوم سازی

پیمانکار مقاوم سازی (ساختمانی)

تهران
جنت آباد شمالی
توضیحات

طراحی و محاسبات سازه های ساختمانی طراحی و محاسبات سازه های صنعتی تهیه نقشه های اجرایی طراحی سقف وافل طرح مقاوم سازی مهندس پایه۲ نظام مهندسی تهران

ثبت نظر