زمین ۲۸۸ متری ۱۲ در۲۴ دو کله شمالی جنوبی سپاهانشهر

1/20
زمین ۲۸۸ متری ۱۲ در۲۴ دو کله شمالی جنوبی سپاهانشهر
زمین ۲۸۸ متری ۱۲ در۲۴ دو کله شمالی جنوبی سپاهانشهر
زمین ۲۸۸ متری ۱۲ در۲۴ دو کله شمالی جنوبی سپاهانشهر
زمین ۲۸۸ متری ۱۲ در۲۴ دو کله شمالی جنوبی سپاهانشهر
زمین ۲۸۸ متری ۱۲ در۲۴ دو کله شمالی جنوبی سپاهانشهر
زمین ۲۸۸ متری ۱۲ در۲۴ دو کله شمالی جنوبی سپاهانشهر
زمین ۲۸۸ متری ۱۲ در۲۴ دو کله شمالی جنوبی سپاهانشهر
زمین ۲۸۸ متری ۱۲ در۲۴ دو کله شمالی جنوبی سپاهانشهر
زمین ۲۸۸ متری ۱۲ در۲۴ دو کله شمالی جنوبی سپاهانشهر
زمین ۲۸۸ متری ۱۲ در۲۴ دو کله شمالی جنوبی سپاهانشهر
زمین ۲۸۸ متری ۱۲ در۲۴ دو کله شمالی جنوبی سپاهانشهر
زمین ۲۸۸ متری ۱۲ در۲۴ دو کله شمالی جنوبی سپاهانشهر
زمین ۲۸۸ متری ۱۲ در۲۴ دو کله شمالی جنوبی سپاهانشهر
زمین ۲۸۸ متری ۱۲ در۲۴ دو کله شمالی جنوبی سپاهانشهر
زمین ۲۸۸ متری ۱۲ در۲۴ دو کله شمالی جنوبی سپاهانشهر
زمین ۲۸۸ متری ۱۲ در۲۴ دو کله شمالی جنوبی سپاهانشهر
زمین ۲۸۸ متری ۱۲ در۲۴ دو کله شمالی جنوبی سپاهانشهر
زمین ۲۸۸ متری ۱۲ در۲۴ دو کله شمالی جنوبی سپاهانشهر
زمین ۲۸۸ متری ۱۲ در۲۴ دو کله شمالی جنوبی سپاهانشهر
زمین ۲۸۸ متری ۱۲ در۲۴ دو کله شمالی جنوبی سپاهانشهر

زمین ۲۸۸ متری ۱۲ در۲۴ دو کله شمالی جنوبی سپاهانشهر

خرید و فروش زمین (مسکونی)

1 ماه پیش

مبلغ فروش
8,000,000,000 تومان
قیمت هر متر
27,777,777
اصفهان
سپاهان شهر
288 متر
سال
خواب
طبقه
توضیحات

بهترین ابعاد لوکیشن عالی

درخواست فروش ملک