پروازهای ایران به چین ادامه دارد

پروازهای ایران به چین ادامه دارد

1 اسفند 1398

اخبار مسکن

پروازهای ایران به چین ادامه دارد
درحالیکه ویروس #کرونا در ایران هم قربانی گرفته است، پروازهای هواپیمایی ماهان همچنان به چین ادامه دارد جمعی از کلینرهای فرودگاه امام خمینی، از اینکه مجبورند پس از ورود هواپیماهای ورودی از #چین، داخل هواپیما را مرتب و تمیز کنند، ابراز نگرانی می کنند. منبع : ایرنا
پروژه میلینیوم محمودآباد