دوره آموزشی شتاب لایت

خرید این دوره
 1. آژانس املاک و مدیران قرارداد

  1. قسمت اول

   0:17:13
   نمایش
  2. قسمت دوم

   0:25:35
   نمایش
  3. قسمت سوم

   0:32:45
   نمایش
  4. قسمت چهارم

   0:24:15
   نمایش
  5. قسمت پنجم

   0:09:55
   نمایش
 2. ابزارهای تولید محتوا

  1. جلسه اول

   0:04:57
   نمایش
  2. جلسه دوم

   0:22:01
   نمایش
 3. اتاق قرارداد یا نشست

  1. قسمت اول

   0:15:01
   نمایش
  2. قسمت دوم

   0:12:44
   نمایش
  3. قسمت سوم

   0:20:05
   نمایش
  4. قسمت چهارم

   0:26:16
   نمایش
  5. قسمت پنجم

   0:35:39
   نمایش
  6. قسمت ششم

   0:23:57
   نمایش
  7. قسمت هفتم

   0:24:19
   نمایش
 4. راز موفقیت در اینستاگرام

  1. قسمت اول

   0:14:02
   نمایش
  2. قسمت دوم

   0:14:13
   نمایش
  3. قسمت سوم

   0:03:21
   نمایش
 5. نکات بازاریابی و مارکتینگ در اینستاگرام

  1. قسمت اول

   0:24:32
   نمایش
  2. قسمت دوم

   0:21:02
   نمایش
  3. قسمت سوم

   0:13:07
   نمایش
  4. قسمت چهارم

   0:05:42
   نمایش
  5. قسمت پنجم

   0:05:23
   نمایش
 6. برند سازی ویژه مشاورین املاک

  1. قسمت اول

   0:06:57
   نمایش
  2. قسمت دوم

   0:09:03
   نمایش
  3. قسمت سوم

   0:07:24
   نمایش
  4. قسمت چهارم

   0:09:31
   نمایش
  5. قسمت پنجم

   0:09:53
   نمایش
  6. قسمت ششم

   0:05:04
   نمایش
  7. قسمت هفتم

   0:04:35
   نمایش
  8. قسمت هشتم

   0:10:47
   نمایش
  9. قسمت نهم

   0:16:21
   نمایش
  10. قسمت دهم

   0:06:10
   نمایش
  11. قسمت یازدهم

   0:10:56
   نمایش
 7. تبلیغ نویسی

  1. قسمت اول

   0:08:18
   نمایش
  2. قسمت دوم

   0:12:27
   نمایش
  3. قسمت سوم

   0:08:40
   نمایش
  4. قسمت چهارم

   0:12:27
   نمایش
  5. قسمت پنجم

   0:09:17
   نمایش
  6. قسمت ششم

   0:06:57
   نمایش
 8. روش های تقویت حافظه

  1. روش های تقویت حافظه

   0:28:22
   نمایش
 9. جعبه ابزار تولید محتوا

  1. قسمت اول

   0:03:45
   نمایش
  2. قسمت دوم

   0:04:35
   نمایش
  3. قسمت سوم

   0:07:40
   نمایش
  4. قسمت چهارم

   0:06:26
   نمایش
 10. چگونه بهتر کمیسیون بگیریم

  1. قسمت اول

   0:33:10
   نمایش
  2. قسمت دوم

   0:49:19
   نمایش
 11. چگونه بهتر یاد بگیریم

  1. قسمت اول

   0:40:29
   نمایش
  2. قمست دوم

   0:37:52
   نمایش
 12. دوازده روش قیمت گذاری ملک

  1. 12 روش قیمت گذاری ملک

   0:20:45
   نمایش
 13. رفتار شناسی دیسک

  1. قسمت اول

   0:22:51
   نمایش
  2. قسمت دوم

   0:30:17
   نمایش
  3. قسمت سوم

   0:27:46
   نمایش
  4. قسمت چهارم

   0:21:35
   نمایش
  5. قسمت پنجم

   0:40:57
   نمایش
 14. زبان بدن تخصصی املاک

  1. قسمت اول

   0:28:53
   نمایش
  2. قسمت دوم

   0:14:22
   نمایش
 15. سند خوانی

  1. قسمت اول

   0:12:47
   نمایش
  2. قسمت دوم

   0:13:03
   نمایش
  3. قسمت سوم

   0:05:12
   نمایش
 16. طرز فکر،انگیزه و هدف

  1. قسمت اول

   0:04:03
   نمایش
  2. قسمت دوم

   0:12:10
   نمایش
  3. قسمت سوم

   0:07:28
   نمایش
  4. قسمت چهارم

   0:09:12
   نمایش
  5. قسمت پنجم

   0:12:37
   نمایش
  6. قسمت ششم

   0:08:36
   نمایش
 17. فایل یابی

  1. قسمت اول

   0:28:31
   نمایش
  2. قسمت دوم

   0:35:43
   نمایش
 18. کارشناسی ملک

  1. قسمت اول

   0:27:45
   نمایش
  2. قسمت دوم

   0:32:00
   نمایش
  3. قسمت سوم

   0:20:31
   نمایش
 19. مبانی ثبتی و حقوقی

  1. قسمت اول

   0:23:31
   نمایش
  2. قسمت دوم

   0:29:28
   نمایش
  3. قسمت سوم

   0:15:31
   نمایش
  4. قسمت چهارم

   0:25:58
   نمایش
 20. مذاکره تلفنی

  1. قسمت اول

   0:16:41
   نمایش
  2. قسمت دوم

   0:15:47
   نمایش
  3. قسمت سوم

   0:18:04
   نمایش
  4. قسمت چهارم

   0:16:41
   نمایش
  5. قسمت پنجم

   0:13:34
   نمایش
  6. قسمت ششم

   0:15:59
   نمایش
  7. قسمت هفتم

   0:31:01
   نمایش
  8. قسمت هشتم

   0:22:51
   نمایش
  9. قسمت نهم

   0:18:38
   نمایش
  10. قسمت دهم

   0:22:21
   نمایش
  11. قسمت یازدهم

   0:14:53
   نمایش
  12. قسمت دوازدهم

   0:26:15
   نمایش
  13. قسمت سیزدهم

   0:11:38
   نمایش
  14. قسمت چهاردهم

   0:11:54
   نمایش
  15. قسمت پانزدهم

   0:17:50
   نمایش
 21. مشاور املاک کیست

  1. قسمت اول

   0:19:13
   نمایش
  2. قسمت دوم

   0:18:05
   نمایش
  3. قسمت سوم

   0:34:28
   نمایش
  4. قسمت چهارم

   0:25:30
   نمایش
  5. قسمت پنجم

   0:12:50
   نمایش
  6. قسمت ششم

   0:07:06
   نمایش