دوره انتخاب، مناسب مدیران و مشاوران املاک؛ با استاد احمد انصاری