ششمین سمپوزیوم معماری ترمه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﻤﺎران ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﺮانی برگزار شد

ششمین سمپوزیوم معماری ترمه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﻤﺎران ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﺮانی برگزار شد

20 اسفند 1402

معماری

ششمین سمپوزیوم معماری ترمه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﻤﺎران ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﺮانی برگزار شد

ششمین سمپوزیوم معماری ترمه در روز شنبه 18 شهریور ماه 1402 با حضور معماران برجسته ایرانی در سالن آمفی‌تئاتر هتل اسپیناس پالاس، با موضوع "در ستایش وضعیت روایت گذار در معماری معاصر ایران" برگزار شد.

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮﻣﻪ ﻣﺪﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﭘﻮﯾﺎ ﻣﯿﺰانی طی چندین سال گذشته ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﯾﮏ روﯾﺪاد ﺗﺨﺼصی ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﻤﭙﻮزﯾﻢ ﻣﻌﻤﺎری، ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻼش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺳﻬﻢ ﺷﺎﯾﺎنی در اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺻﻨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻮش ﺳﺮﺷﺎر آﻗﺎی ﭘﻮﯾﺎ ﻣﯿﺰانی در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺿﻌﻒ و ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻔﻘﻮده ﺻﻨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺳﺎﺑﻘﻪ ١٧ ساله ایشان در ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺮﺗﺮ ﺻﻨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اراﺋﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺨﺼصی ﺗﺮﻣﻪ ﻣﺪﯾﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 

تور مجازی نمایشگاه ترمه

در تور مجازی نمایشگاه ترمه ، مجموعه‌ای از تصاویر چرخشی ۳۶۰ درجه در اختیار شما قرار گرفته است، در تور مجازی نمایشگاه ترمه برای تشکیل یک نمای کامل ۳۶۰ درجه از یک مکان، عکس ها به همدیگر متصل شده اند. همچنین از دوربین های ویژه ، لنزهای مخصوص ، فناوری و روش هایی استفاده می شود تا یک تور را به یک تجربه بصری ویژه برای بیننده تبدیل کند. در تور مجازی نمایشگاه ترمه پدیده ای بین عکس و فیلم را مشاهده خواهید کرد.

لینک تور مجازی ترمه رسانه

ﯾکی از روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮﻣﻪ ﻣﺪﯾﺎ، ورود ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﺎﻻ و ﻟﻮﮐﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﺼﻮصی ﺻﻨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در رﺷﺪ اﯾﻦ ﺻﻨﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

نمایشگاهﻫای ﻟﻮﮐﺲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یکی از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﺻﻨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، در دﻫﻪ های اخیر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎسی در ﺗﻮﺳﻌﻪ و پیشرفت این ﺻﻨﺖ ﺗﺄثیرﮔﺬار بوده اﻧﺪ. اﯾن ﻧﻤﺎیشگاه ها ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘلی ﺑﺮای ﻣﻌﺮفی ﻓﻨﺎوریﻫﺎ، محصولات و خدمات جدید در زمینه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﺎم ﻣﺮدم و صنعتیان کمک می ﮐﻨﻨﺪ. در این ﺑﺎب، ﺑﻪ ﺻﻮرت اجمالی به ﺑﺮرسی تاثیر نمایشگاه های ﻟﻮﮐﺲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و پیشرفت صنعت ساختمان خواهیم ﭘﺮداﺧﺖ.

 ﺑﺨﺶ اول: ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻮﯾﻦ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ

 نمایشگاه های ﻟﻮﮐﺲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رویدادهای صنعتی و تجاری محلی برای به نمایش ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ روز و ﺧﺪﻣﺎت به روز ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن می باشد. این نمایشگاه ها ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره ا ی ﺑﺮﮔﺰار میﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺤلی ﺑﺮای تولیدﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، توزیعﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻣﻌﻤﺎ ران، ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺻﻨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺮاﻫﻢ می آورﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪید را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺮفی ﮐﻨﻨﺪ. این ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ این نمایشگاه ها در ترویج تعاملات ﺻﻨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﻓﺰایش آﮔﺎهی در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪید می ﭘﺮدازد.

 ﺑﺨﺶ دوم: ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ها

در این بخش، تاثیر نمایشگاه های ﻟﻮﮐﺲ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و پیشرفت فناوریﻫﺎ در ﺻﻨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮرسی می ﺷﻮد. این نمایشگاه ها ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﮑﻮﻫﺎیی ﺑﺮای شرکت ها و توسعه دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای به نمایش ﮔﺬاﺷﺘﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی جدید در زمینه ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی، سیستم های ساخت، اﺗﻮﻣﺎﺳیون و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮعی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ میﺷﻮﻧﺪ. این نمایشگاه ها می توانند ﻣﺤﺮک ﺑﺮای تحقیق و ﺗﻮﺳﻌﻪ در این ﺣﻮزه ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی فردی در ﺻﻨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

 ﺑﺨﺶ ﺳﻮم: تاثیر ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

نمایشگاه های ﻟﻮﮐﺲ ﺑﺮ بازار ساختمان تاثیر شایانی می گذارند. این نمایشگاه ها ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ها برای نمایش و تبلیغ محصولات و خدمات جدید، می توانند بازار را تحریک کنند. افراد و شرکت های حاضر در این نمایشگاه ها می توانند محصولات جدید را برای خریداران و مشتریان معرفی کنند و از این طریق بازار را توسعه دهند. همچنین با ارائه محصولات جدید و متفاوت نیاز بازار را تغییر داده  و بازار هدف جدیدی ایجاد می نمایند.

 بخش ﭼﻬﺎرم: ارتقاء دانش فنی

نمایشگاه های لوکس بر ارتقاء دانش فنی در صنعت ساختمان نیز کمکی منحصر به فرد است. این نمایشگاه ها فرصتی برای ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن، ﻣﻌﻤﺎران، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺮاﻫﻢ می کنند ﺗﺎ ﺑﺎ آﺧﺮین دﺳﺘﺎوردﻫﺎ، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎ و روش های ﺳﺎﺧﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ. این آﻣﻮزش ﻫﺎ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ فنی و ﻣﻬﺎرت های صنعتی در ﺻﻨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و اهمیت آنها ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﻓﻨﺎوری ها، ﺑﺎزار، داﻧﺶ فنی و تعاملات صنعتی مورد تاکید قرار می گیرند. ادامه ﺗﻮﺳﻌﻪ و ترویج این نمایشگاه ها برای پیشرفت صنعت ساختمان بسیار حیاتی است.

در ﻃی اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮﻣﻪ ﻣﺪﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺧﻮد در ﺗﻤﺎمی ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺻﻨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، روﯾﮑﺮدی ﻓﺮا ﻣﺮزی را ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و رایزنی ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در آﻧﺴﻮی ﻣﺮزﻫﺎ، ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن، ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن، ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻣﺠﺮﯾﺎن و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و ...اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮی را اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ﺗﺎ راه ﺑﺮای ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ

نمایشگاه ترمه رسانه 1402

ششمین سمپوزیوم معماری ترمه در روز شنبه 18 شهریور ماه 1402 در سالن آمفی‌تئاتر هتل اسپیناس پالاس، واقع در سعادت‌آباد تهران برگزار شد. موضوع نمایشگاه ترمه رسانه و سخنرانی‌های ششمین سمپوزیوم ترمه مدیا "در ستایش وضعیت روایت گذار در معماری معاصر ایران" بود.  در این نمایشگاه ﺷﺎﻫﺪ ﭘﻨﻞ ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﻤﺎران ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﺮانی در روز اول نمایشگاه ترمه رسانه شاهد ﺣﻀﻮر ﻏﺮور آﻣﯿﺰ ﻣﻌﻤﺎران ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﺮانی شاغل در امارات ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﻧگی در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ داﺷﺘﻨﺪ.

همچنین در طی ﻫﻤﺎﯾﺶ ٤ روز نمایشگاه ترمه رسانه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀور 86 ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از 6000 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻫﺘﻞ اﺳﭙﯿﻨﺎس ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ، ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺑﯿﻨﻈﯿﺮ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد

نمایشگاه ساختمانی ترمه

گروه های شرکت کننده در نمایشگاه ساختمانی ترمه ، از برندهای لوکس و شناخته شده، در رشته های مختلف از جمله طراحی داخلی، نما، اکسسوری، متریال های خاص ساختمانی و… هستند. برگزاری نمایشگاه ساختمانی ترمه به صورت جذاب برای فعالان و متخصصین این حوزه:

 • حرکت در توسعه اقتصادی این حوزه برای خروج از رکود
 • معرفی جدیدترین فناوری ها در عرصه ساختمان و صنایع وابسته
 • فراهم کردن بستری عالی برای فعالان جهت تبادل اطلاعات با مشتریان خود
 • ایجاد فضایی عالی برای انتقال تجربیات بین فعالان در صنعت
 • ایجاد تنوع کالایی بسیار گسترده در زمینه دکوراسیون داخلی
 • ارائه خدمات استثنایی برای مشارکت کنندگان جهت تعامل با متقاضیان از طریق تهاتر
 • برگزاری نمایشگاهی هدفمند با شرایط حضور نسبتاً یکسان از لحاظ جانمایی برای تمامی مشارکت کنندگان
 • ایجاد رضایت شرکت کننده ها از طریق پیدا کردن مخاطب عام و خاص برای آنها

هر ساله در نمایشگاه ساختمانی ترمه آخرین دستاوردها و متریال‌های با کیفیت صنعت ساختمان از برندهای ایرانی و خارجی، محصولات هایتک، پوشش های خاص گیاهی، دیوارهای بتنی طراحی شده، سیستم‌های هوشمند ساختمانی، برنامه ها و نرم افزارهای نوین ساختمان و معماری، عرضه می گردد.

در سال گذشته، بیش از 6000 بازدیدکننده تخصصی در نمایشگاه ساختمانی ترمه و متریال پنجمین سمپوزیوم معماری 1401 حضور داشتند.

نمایشگاه ساختمانی ترمه رسانه

نمایشگاه ساختمانی ترمه رسانه زمینه فعالیت گروه های حاضر در نمایشگاه ساختمانی ترمه رسانه :

 • تولیدکنندگان تجهیزات و مصالح ساختمانی
 • تامین کنندگان اسلب و متریال های ساختمانی لوکس
 • ارائه دهندگان تاسیسات نوین ساختمانی و خدمات فنی
 • طراحان معماری، لنداسکیپ و دکوراسیون
 • تامین کنندگان ماشین آلات ساختمانی
 • ارائه دهندگان سیستم های هوشمند و نوین ساختمانی
 • و…

ﺗﺎﺛﯿﺮ همایشﻫﺎی ﺗﺨﺼصی ﻣﻌﻤﺎری در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﺗﺎﺛﯿﺮ همایشﻫﺎی ﺗﺨﺼصی ﻣﻌﻤﺎری در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﻄﻌﺎ ً ﻻزﻣﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮ اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ می ﺑﺎﺷﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﺮﮔﺰاری  اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ می ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد

1. تاثیر بر افزایش دانش و تخصص

همایشﻫﺎی ﺗﺨﺼصی ﻣﻌﻤﺎری ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎران، ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺗﺎزه کاران و دیگر اعضای صنعت ساختمان فراهم می کنند تا در ﻣﻮرد آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ها در زمینه معماری  و ساختمان آگاهی پیدا کنند. این همایش ها اﻣﮑﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺑﻪ روزرسانی مهارت ها و دانش های لازم را فراهم می کنند. ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﺗﺨﺼصی اﻋﻀﺎی ﺻﻨﺖ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻃﺮاحی و اﺟﺮا در ﺻﻨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ بهبود می یابد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ها و کاهش مشکلات اجرایی منجر می شود.

2. تبادل تجربیات و دستاوردها 

اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ایده آل ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﺖ ساختمان فراهم می ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ مشارکت کنندگان می توانند ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد را از ﭘﺮوژه های موفق  ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن یا حتی ناکامی به اشتراک بگذارند و از ﻧﻈﺮات دﯾﮕﺮان ﺑﻬﺮه گردند. اﯾﻦ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و بهره وری در ﺻﻨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎنی می کند.

3. ایجاد فرصت های همکاری و هم افزایی

اﯾﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﺼصی می ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ های همکاری عمل کنند. در این همایش ها، اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﻤﺎران، ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن، ﻣﺸﺎوران، ﺗﻮﺳﻌﻪدهندگان و سایر ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻌﺮفی می شوند و فرصت های همکاری ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد می ﺷﻮﺪ. این همکاری ها می توانند به توسعه پروژه های بزرگتر و پیچیده تر، ﺑﻬﺒﻮد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی های جدید و ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﻮآوری در ﺻﻨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﻧﺪ

4. ارتقاء استانداردها و مقررات

همایشﻫﺎی ﺗﺨﺼصی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﮑﻮی ارﺗﻘﺎء اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات در ﻫﻤﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ می ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ. صنعت ساختمان نیز از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘثنی ﻧﯿﺴﺖ. در صنعت ساختمان این رویدادها با بررسی تخصصی در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻃﺮاحی، ایمنی ، پایداری محیطی، بهره وری انرژی، ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ و ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒیعی و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ساختمان ، ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﺣﻮزه دارﻧﺪ. این ﺑﺮرسیﻫﺎ و ﺧﺮوجی ﺗﺨﺼصی آن می ﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار در اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات ساختمان ﯾﺎری داده و ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎنی به ایجاد محیطی مطمئن و پایدار در صنعت ساختمان کنند