خاکبرداری و خاکریزی تخریب ساختمان

1/2
خاکبرداری و خاکریزی تخریب ساختمان
خاکبرداری و خاکریزی تخریب ساختمان

خاکبرداری و خاکریزی تخریب ساختمان

پیمانکار تخریب (ساختمانی)

تهران
تهرانسر مرکزی
توضیحات

خاکبرداری و خاکریزی شبانه روزی در محدوده غرب تهران

ثبت نظر