ساپورت های تاسیساتی ( برند کلینت ونتا )

1/1
ساپورت های تاسیساتی ( برند کلینت ونتا )

ساپورت های تاسیساتی ( برند کلینت ونتا )

خدمات دیگر (تاسیساتی)

تهران
میرداماد
توضیحات

ساپورت های تاسیساتی از جنس گالواینزه برای نگهداری وزن کانال ها در سقف بکار میروند.