جوشکاری سیار اسکلت نما اسانسور وخورده کاری وغیره

1/1
جوشکاری سیار اسکلت نما اسانسور وخورده کاری وغیره

جوشکاری سیار اسکلت نما اسانسور وخورده کاری وغیره

آسانسور (تاسیساتی)

تهران
نیاوران
توضیحات

با سلام ساخت ونصب انواع اسکلت فلزی نما اسانسور وال پست سازه نگهبان وغیره در تهران وشهرستان حتی در ایام تعطیلات