زمین کلنگی با دو طبقه بنا ۲۷۱ متر

زمین کلنگی با دو طبقه بنا ۲۷۱ متر

خرید و فروش کلنگی (مسکونی)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ فروش
توافقی
تهران
دانشگاه شریف
271 متر
توضیحات

فروش نقدی یا تهاتر،ریشه اوقاف

ثبت نظر