آموزش فروش اینترنتی ملک

آموزش فروش اینترنتی ملک

خرید این دوره
 1. آموزش فروش اینترنتی ملک

  1. ‫جلسه ‬‫اول‪:‬‬ ‫مولتی‬ ‫ویتامین‬ ‫مذاکره‬

   1:42:19
   نمایش
  2. ‫جلسه ‬‫دوم‪:‬‬ ‫الماس‬ ‫مذاکرات‬

  3. ‫جلسه‬‫ سوم‪:‬‬ ‫عکسبرداری‬ ‫با‬ ‫موبایل‬

  4. ‫جلسه ‬‫چهارم‪:‬‬ ‫تدوین‬ ‫فیلم‬ ‫با‬ ‫موبایل‬

   1:10:35
   نمایش
  5. ‫جلسه‬‫ پنجم‪:‬‬ ‫بازاریابی‬ ‫در‬ ‫بحران‬

   1:32:37
   نمایش
  6. ‫جلسه‬‫ ششم‪:‬‬ ‫تعامل‬ ‫مشاورین‬ ‫املاک‬ ‫با‬ ‫سازندگان‬

  7. ‫جلسه ‬‫هفتم‪:‬‬ ‫راهکارهای‬ ‫بازاریابی‬

  8. ‫جلسه هشتم‪:‬‬ ‫شناسایی‬ ‫پرسونای‬ ‫مشتری‬

   1:10:40
   نمایش
  9. ‫جلسه‬‫ نهم‪:‬‬ ‫دیجیتال‬ ‫مارکتینگ‬

   1:09:39
   نمایش
  10. ‫جلسه‬‫ دهم‪:‬‬ ‫زبان‬ ‫بدن‬ ‫از‬ ‫دوره‬ ‫جامع‬

   1:50:32
   نمایش