ملک مشاع یا مفروز

ملک مشاع یا مفروز

19 آذر 1398

ملکی

در لغت مفروز به معنی جداکرده شده ، ومشاع به معنی محدود نشده جدا نشده می باشد از نظر حقوقی و قانونی ملک یا مال مشاع به مالی گفته می‌شود که همه شرکاء به یک نسبت در آن حق دخل و تصرف داشته باشند. سهم شرکاء از مال مشاع به یک میزان  مشخص است اما این مال از نظر جغرافیایی قابل دسته‌بندی میان شرکاء نیست و غیر قابل بخش کردن است. در رابطه با مال مفروز می توان گفت که هر گاه شرکا بخواهند ، ملکی که مشاع است یعنی مالکیت آن بین آنها تقسیم شده و نتوان این مالکیت را تفکیک کرد ، اقدام به تقسیم کنند و بخواهند سهم هر یک را مشخص کنند ، اصطلاحا باید افراز کنند و ملک را مورد مفروز قرار دهند. اصطلاح مفروز در برابر مشاع زمانی به کار می رود که از نظر مقررات ثبتی، قصد جداکردن یک قسمت از سهم مالکیت یکی از شرکاء از سهم سایر شرکاء در ملک معین مطرح باشد پس ملک مفروز ملکی است که بعد از مشاع به صورت چند سهم جداگانه مشخص شده و میان شرکا تقسیم شده است. در مواقعی که شرکا نتوانند در امر تقسیم ملک مشاع توافق کنند یا نخواهند ملک را به یکی از شرکا بفروشند ، افراز کردن تنها راه قانونی برای پایان دادن به این شراکت خواهد بود و موقعی که افراز صورت گیرد و ملک مشاع مفروز شود ، دیگر هیچ کدام از شرکا نمی تواند ادعایی نسبت به سهم دیگر شرکا داشته باشد. قانون چون افراز ملک را براساس ضوابط انجام میدهد ، حق اعتراض شرکا را نمی پذیرد چون این کار تنها راه حل اختلاف شرکا میباشد.